Podmienky ochrany osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.18/2018“), poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov našich klientov, ku ktorému dochádza v súvislosti s poskytovaním sprostredkovania finančných služieb a produktov (finančné poradenstvo). 

 

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám ako dotknutej osobe, o ktorej spoločnosť LM Fin s.r.o., Budovateľská 1282/27, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 52 375 463

 spracúva osobné údaje, potrebné informácie v zmysle vyššie citovaného Nariadenia GDPR a zákona č.18/2018, a to najmä:

  • údaje o nás ako prevádzateľovi vrátane kontaktu
  • informácie o rozsahu údajov, ktoré o Vás spracúvame
  • okruh účelov, na ktoré Vaše osobné údaje môžeme využívať a právne základy ich  spracúvania
  • zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté
  • informácie o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť

 

Prevádzkovateľ

LM Fin s.r.o.

Budovateľská 1282/27

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 52 375 463

Ing. Leana Čontošová

0917 886 526

info@lmfin.sk

 

spracúva v rámci obchodných vzťahov osobné údaje svojich klientov za účelom poskytnutia finančných služieb a produktov.

Spoločnosť LM Fin s.r.o. (ako prevádzkovateľ) rešpektuje Vaše právo na súkromie. Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré poskytujete spoločnosti, je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme veľkú váhu na ich ochranu. Týmto Vás preto chceme ubezpečiť, že sme prijali všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete. Sú to predovšetkým tieto opatrenia:

prijímame všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov

prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti

Vaše osobné údaje sú prípadne ďalej poskytované len v zmysle platných právnych predpisov

všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli

pri spracúvaní osobných údajov neprebieha automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 

Dotknuté osoby

Dotknutými osobami v zmysle Nariadenia GDPR resp. zákona č.18/2018 sú:

  1. fyzické osoby, pre ktoré naša spoločnosť vykonáva sprostredkovanie finančných služieb a produktov
  2. fyzické osoby, ktoré prejavia záujem o ponúknuté finančné služby alebo produkty

Rozsah  získavaných údajov

Osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu:

meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o bankovom účte

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o sprostredkovaní komerčného poistenia, hypotéky alebo investičných produktov, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv zo zmluvného vzťahu. Podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je naša spoločnosť povinná identifikovať Vás na základe Vášho rodného čísla (ak by Vám rodné číslo nebolo pridelené, tak Vás identifikuje na základe dátumu narodenia), adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla preukazu totožnosti. V zmysle uvedeného zákona na základe hodnotenia rizík je naša spoločnosť oprávnená požadovať ďalšie osobné údaje, napríklad telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi a údaje o bankovom účte za účelom plnenia zmluvného vzťahu, ktorého jednou zmluvnou stranou je dotknutá osoba.  Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu finančných služieb, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli.

Poskytnutie osobných údajov nie je Vašou povinnosťou, ale v prípade, že ich našej spoločnosti neposkytnete, zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti nie je totiž možné uzatvorenie a plnenie zmluvy, resp. poskytnutie služieb našej spoločnosti pri poskytovaní finančných služieb.

 

 Právny základ spracúvania osobných údajov

  1. osobné údaje fyzických osôb,pre ktoré spoločnosť vykonáva sprostredkovanie finančných služieb a produktov – spracúvanie týchto osobných údajov sa vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
  2. výslovný súhlas fyzických osôb– spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa čl.6 ods.1 písm. a) Nariadenia GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

 Kategórie príjemcov osobných údajov

osoby konajúce na základe poverenia prevádzkovateľa, osoba poverená vedením účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom), ktorými sú najmä audítori, právni poradcovia, notári, znalci a odhadcovia hodnoty nehnuteľností, daňoví a účtovní sprostredkovatelia, banky, poisťovne a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv.  Takéto osoby zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvorí naša spoločnosť  alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne.

Spoločnosť LM Fin s.r.o. nevykonáva prenos Vašich osobných údajov do žiadnej tretej krajiny.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť LM Fin s.r.o. v rámci zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov, bude Vaše osobné údaje uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Po ukončení zmluvnej spolupráce bude naša spoločnosť uchovávať len osobné údaje a dokumenty potrebné na plnenie zákonných povinností (napr. podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach je lehota na uchovávanie registratúrnych záznamov 5 rokov). Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady, uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 5 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. Osobné údaje záujemcov o finančné služby a produkty sa spracúvajú po dobu plynutia premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu sprostredkovateľskej zmluvy, spracovanie osobných údajov takéhoto záujemcu sa bezodkladne ukončí.

V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

Práva dotknutých osôb a spôsob ich uplatnenia

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje naša spoločnosť spracúva máte v zmysle Nariadenia GDPR resp. zákona 18/2018 určité práva, ktoré si môžete voči nám uplatniť. Sú to najmä tieto práva:

 

Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR)

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 Nariadenia GDPR. Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR)

Naša spoločnosť prijala primerané opatrenia na zabezpečenie presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

 

Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 Nariadenia GDPR)

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR)

V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad pre potreby súdneho konania.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR)

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR)

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

 

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia GDPR)

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona 18/2018; čl. 77 a 79 Nariadenia GDPR)

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb stanovila spoločnosť LM Fin s.r.o. konkrétne komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o nej naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva. Naša spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby a je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o jej dodatočné overenie. Zmieňovanými komunikačnými prostriedkami na uplatnenie práv dotknutých osôb sú:

doporučená poštová zásielka (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslaná na adresu sídla spoločnosti LM Fin s.r.o. ako prevádzkovateľa – Budovateľská 1282/27

093 01 Vranov nad Topľou, e-mailom na adresu:  info@lmfin.sk. 

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

emailom : info@lmfin.sk

 

alebo poštou na adresu podnikania: LM Fin s.r.o., Budovateľská 1282/27, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 52 375 463

 

 

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

 

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

 

E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do 12:00 hod.